شماره حساب های بانکی مدارس

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 24 شهریور 1395 09:13
مقطع تحصیلی شماره حساب
پیش دبستانی 1 0102125485007
ابتدایی پسرانه  0102414253004
ابتدایی دخترانه  0102414242001
راهنمایی پسرانه  0102414255000
راهنمایی دخترانه 0102414258005
دبیرستان پسرانه 0102414261002
دبیرستان دخترانه 0102414247002
هنرستان پسرانه 0107449043002