چارت آموزشی زبان انگلیسی

آخرین به روز رسانی شنبه, 24 بهمن 1394 11:31

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course

level

Tiny Talk 1A

CHC1

Tiny Talk 1B

CHC2

Tiny Talk 2A

CHC3

Tiny Talk 2B

CHC4

Tiny Talk 3A

CHC5

Tiny Talk 3B

CHC6

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Course

level

Pockets1

CHC7

Pockets 2(first part)

CHC8

Pockets 2(second part)

CHC9

Pockets 3(first part)

CHC10

Pockets 3(second part)

CHC11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Back pack starter (first part)

ADC2

Back pack starter (second part)

ADC3

Back pack1

ADC6

Back pack2

ADC8

Back pack3

ADC10

Back pack4(first part)

ADC12

Back pack4 (second part)

ADC13

Back pack5(first part)

ADC16

Back pack5 (second part)

ADC17

Back pack6(first part)

ADC18

Back pack6 (second part)

ADC19